Hva er forskjellen mellom kontantforholdet og solvensforholdet?

Hva er forskjellen mellom kontantforholdet og solvensforholdet?
a:

Hovedforskjellen mellom kontantforholdet og solvensforholdet er at kontantforholdet er et likviditetsmål som bare tar hensyn til kontanter og kortsiktige og kortsiktig gjeld, mens solvensforholdet tar seg inn regnskap både kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld.

Kontantforholdet er et likviditetsforhold som brukes av et selskap for å måle sin evne til å betale sine totale kortsiktig gjeld med kontanter og kontantekvivalenter. Kontantekvivalenter er investeringer og andre eiendeler som kan konverteres til kontanter innen 90 dager. I hovedsak forteller kontantforholdet et selskap om det opprettholder tilstrekkelig kontanter til å betale av hele gjeldende gjeld som det blir forfalt. Formelen for kontantforholdet er som følger:

Kontantforhold = (kontanter + kontantekvivalenter) / Sum kortsiktig gjeld

Et kontantforhold på over 1 betyr at et selskap vil ha overskytende penger igjen etter at det betaler seg hele sin nåværende Forpliktelser og et kontantforhold på mindre enn 1 betyr at et selskap vil måtte likvide andre eiendeler i tillegg til kontanter for å kunne betale alle sine nåværende gjeld.

Solvensprosent er en av få forhold som et selskap kan bruke til å måle sin evne til å betale av langsiktig gjeld. Solvensforholdet måler størrelsen på et selskaps etter skatt, eksklusive ikke-kostnader, for eksempel avskrivninger, i forhold til de totale gjeldsforpliktelsene. I hovedsak forteller solvensforholdet et selskap om nettoinntektene eksklusive avskrivninger kan brukes til å betale sine totale forpliktelser. Formelen for solvensforholdet er som følger:

Solvensforhold = (etter skatt netto resultat + avskrivninger) / (langsiktig gjeld + kortsiktig gjeld)